REKRUTACJA

Uwaga, otwiera nowe okno. Array Drukuj Array

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 - ZAKOŃCZONA

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 „STOKROTKA”

W MRĄGOWIE, UL. BRZOZOWA 7 A

OGŁASZA NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

ROCZNIKI 2021 i 2020

Rekrutacji podlegają wyłącznie dzieci, które zgłaszają się do przedszkola po raz pierwszy.

 • Dzieci, które już uczęszczają do naszej placówki i złożyły Deklarację  o kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2024/2025 pozostają
  w przedszkolu, zgodnie z wolą rodziców.

 • od 5 lutego do 29 lutego 2024 r. w celu zapisania dziecka, które zgłasza się do przedszkola po raz pierwszy należy pobrać Wniosek o  przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego (wraz z załącznikami – zależnie od potrzeb) i po dokładnym wypełnieniu złożyć go w sekretariacie przedszkola.

 

Uwaga!

Załączniki - Oświadczenia - wypełniają rodzice zależnie od potrzeb,

 • W przypadku dziecka, o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Wniosku należy dołączyć Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, kiedy  dziecko, jego rodzic lub rodzeństwo posiada Orzeczenie  o niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) należy dołączyć jego kopię, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat przebywa w rodzinie zastępczej należy dołączyć stosowne dokumenty lub ich kopie, potwierdzone za zgodność  z oryginałem.
 • W przypadku, gdy rodzic wychowuje dziecko samotnie i jest rozwiedziony  należy, oprócz stosownego oświadczenia, dołączyć kopię wyroku sądowego, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat wychowuje się w rodzinie objętej wsparciem asystenta rodziny należy dołączyć  zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej potwierdzające objęcie rodziny wsparciem asystenta.

 • Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka trwa od dnia 05.02.2024 r. do 29.02.2024 r.
 • Druki ww. dokumentów będzie można pobrać od 5 lutego 2024 r. ze strony http://www.stokrotka.mragowo.pl w zakładce Rekrutacja
 • Załącznik  - Oświadczenie  potwierdzające wolę uczęszczania do danego przedszkola – wypełniają wszyscy kandydaci z listy zakwalifikowanych, w terminie od 25 do 27 marca 2024 r.

W przypadku pobierania druku Wniosku wymagane drukowanie dwustronne.

 

Uwaga!

Załączniki - Oświadczenia - wypełniają rodzice zależnie od potrzeb,

W przypadku pobierania druku Wniosku wymagane drukowanie dwustronne.


WNIOSEK o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępny od 5 lutego 2024 r.

OŚWIADCZENIE o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym

OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka / dzieci

OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny dziecka

OŚWIADCZENIE o uczęszczaniu do danego przedszkola rodzeństwa dziecka

 

 • Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka trwa od dnia 05.02.2024 r. do 29.02.2024 r.

 • Druki ww. dokumentów będzie można pobrać od 5 lutego 2024 r. ze strony http://www.stokrotka.mragowo.pl

 • Załącznik  - Oświadczenie  potwierdzające wolę uczęszczania do danego przedszkola – wypełniają wszyscy kandydaci z listy zakwalifikowanych, w terminie od 25 do 27 marca 2024 r.

 

 

 • Komunikat dyrektora o ilości wolnych miejsc (link)
 • Terminy rekrutacji - zarządzenie Burmistrza Miasta Mrągowo (link)
 • Informacja o zasadach rekrutacji (link)

 


Elżbieta Połomka – dyrektor przedszkola