Procedury bezpieczeństwa

Uwaga, otwiera nowe okno. Array Drukuj Array

 

Procedura bezpieczeństwa  obowiązująca

w Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie w okresie zagrożenia epidemicznego.

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa  i higieny pobytu dzieci, w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 na terenie Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie.

Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 2 lipca 2020 r. oraz Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 1. Zakres procedury

Niniejsza procedura dotyczy:

1)      rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, których dzieci korzystają z usług  przedszkola;

2)      nauczycieli pracujących w przedszkolu;

3)      pracowników obsługi i administracji świadczących pracę na terenie Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie.

 1. Zgodnie z wytycznymi MEN, od dnia 1 września  2020 r. mogą korzystać wszystkie dzieci przyjęte na rok szkolny 2002-2021.

4.   Grupy przedszkolne funkcjonują od 7.00 do 15.30, natomiast w godzinach 6.00 -7.00 oraz 15.30-16.30 funkcjonuje grupa dyżurująca,  a nauczyciel w niej pracujący uwzględnia zasadę  dystansu społecznego pomiędzy dziećmi z rożnych grup.

 

§ 2. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią rodziców, których dzieci korzystają z zorganizowanych przez placówkę zajęć opiekuńczych oraz pracowników  przedszkola jest dyrektor. Dyrektor przedszkola publikuje Procedurę na stronie internetowej: https://www.stokrotka.mragow.pl
 2. Rodzice, których dzieci korzystają z usług przedszkola są zobowiązani do zapoznania się z Procedurą oraz złożenia Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Procedury oraz Zobowiązania stanowiącego Załącznik Nr 2 do Procedury.
 3. Rodzice, których dzieci korzystają z usług przedszkola w trakcie trwania epidemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą.
 4. Pracownicy zostali zapoznani z procedurą poprzez przyjęcie do wiadomości, wydanego w tej sprawie  Zarządzenia dyrektora przedszkola.
 5. Pracownicy wykonujący pracę na terenie przedszkola w trakcie trwania epidemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę wszystkich osób przebywających w budynku, zwłaszcza w zakresie  powierzonych  im sprzętów i narzędzi.
 6. Opiekunowie grupy przebywający na terenie placówki nie mają obowiązku stałego noszenia indywidualnych środków ochrony osobistej- maseczek/przyłbic, jednorazowych rękawic, fartuchów z długim rękawem (w razie konieczności np. do przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka- adekwatnie do aktualnej sytuacji). Instrukcję: Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę ujęto w Załączniku nr 5 do Procedury.

 

§ 3. Zasady organizacji pobytu dziecka w przedszkolu.

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej  i stałej sali  w każdym dniu.
 2. Do grupy, w miarę możliwości kadrowych, przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 3. W  roku szkolnym 2020-2021 już od 1 września dzieci z grup najmłodszych (trzylatki i czterolatki) mogą w przedszkolu leżakować.  Dzieci przynoszą własną pościel, koc i poduszkę typu „jasiek” – ( wymagane standardowe rozmiary: jasiek- 30x30, koc w poszewce:140x200 ). Pranie pościeli koniczne będzie minimum co 2 tygodnie .
  1. W żadnej grupie nie przewiduje się mycia zębów  w przedszkolu, ze względu na brak możliwości bezpiecznej organizacji tej czynności.
 1. W każdej z grup może przebywać komplet dzieci, tj. do 25.
 2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 1,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna (do przestrzeni tej nie wlicza się: ciągów komunikacji wewnętrznej oraz higieniczno - sanitarnych).
 3. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie na terenie przedszkola osób trzecich z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk - tylko osoby zdrowe).
 4. Wszyscy pracownicy oraz osoby trzecie, wchodzące do budynku przedszkola muszą skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk znajdującego się przy wejściu  głównym.
 5. W przedszkolu usunięto częściowo dywany,wszystkie firanki, poduszki, foteliki i inne elementy  wyposażenia, trudne do dezynfekcji.

10.  Do dezynfekcji rąk, sprzętów i powierzchni w przedszkolu stosuje się środki rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia, posiadające atesty.

 1. Na drzwiach wejściowych do przedszkola umieszcza się informację zawierającą numery telefonów do: Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Mrągowie 89 741 31 91, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1500,  całodobowo 503191696, 518576412 i służb medycznych -Pogotowia ratunkowego 112 lub 999 .

 

 

§ 4. Ogólne zasady postępowania dla rodziców, których dzieci korzystają  z usług przedszkola:

 

 1. Rodzic poświadcza, w formie Informacji stanowiącej Załącznik nr 2 do Procedury, aktualne numery telefonów kontaktowych, celem przygotowania szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami, i zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu z przedszkolem,  w przypadku, kiedy rozmowa inicjowana przez pracowników przedszkola nie mogła być zrealizowana.
 2. Dziecko nie musi stosować osłony nosa  i ust podczas pobytu w przedszkolu przedszkola, ani dezynfekować rąk – wystarczy częste i dokładne mycie pod nadzorem nauczyciela lub pracownika przedszkola.
 3. Dziecko, które korzysta z usług przedszkola musi być zdrowe – bez objawów chorobowych (katar, kaszel, złe samopoczucie).
 4. Do przedszkola nie może być przyprowadzane dziecko, jeżeli w domu przebywa ktoś  na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Fakt, że żaden z domowników i najbliższego otoczenia nie przebywa na kwarantannie, ani w izolacji rodzic potwierdza w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Procedury przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.
 6. W przypadku wystąpienia u dziecka (podczas pobytu w domu) lub innego członka rodziny objawów choroby, rodzic zobowiązany jest zapewnić dziecku opiekę we własnym zakresie, a w przypadku zakażenia Covid 19 powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 7. Dziecko nie przynosi do przedszkola  zabawek ani innych  przedmiotów.
 8. Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko z przedszkola w wyznaczonych godzinach, określonych w Umowie, zawartej na dany rok szkolny.
 9. Rodzic powinien, zanim dziecko zostanie objęte opieką przez przedszkole, wdrożyć  je do przestrzegania podstawowych zasad higieny polegających na częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na powitanie, zasłanianiu ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, unikania dotykania oczu, nosa i ust.

§ 5. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 ,,Stokrotka” w Mrągowie w czasie zagrożenia epidemicznego – obowiązujące od 01.09.2020r.

 

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych – (katar, kaszel, gorączka).

2. Zobowiązuje się rodzica, opiekuna prawnego do zapoznania się  podpisania załączników nr 1 i 2 do Procedury bezpieczeństwa  obowiązującej w Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie w okresie zagrożenia epidemicznego.

3. Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane są wyłącznie  przez osoby zdrowe.

4. Rodzice/opiekunowie przyprowadzając i odbierając dziecko do/z placówki, muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5 m.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) przy każdorazowym wejściu do budynku przedszkola zobowiązani są do stosowania  środków ochronnych: osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

6. Obowiązuje zasada wprowadzania i odbierania dziecka na teren placówki przez jednego rodzica/opiekuna  zachowującego środków ostrożności  i  bez przekraczania progu dziecięcej sali zabaw. Rodzic/opiekun nie ma możliwości wejścia na salę zabaw z dzieckiem !!!

7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

8. Po wejściu do sali zabaw dziecko/dzieci pod nadzorem nauczyciela/pomocy nauczyciela/ obowiązkowo myje ręce!!!

9. Eliminuje się mycie zębów przez dzieci w przedszkolu na czas zagrożenia epidemicznego.

10.  Dzieci trzyletnie i czteroletnie będą w przedszkolu leżakować.  Pościel będzie oddawana  rodzicom do  prania co 2 tygodnie.

11. Nadal obowiązuje  zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z domu.

12. Jeśli dziecko podczas pobytu w przedszkolu będzie przejawiać niepokojące objawy choroby, będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu pod opieką wyznaczonej przez dyrektora osoby. Rodzice o tym fakcie zostaną natychmiast powiadomieni i zobligowani do jak najszybszego odebrania dziecka z przedszkola.

13. Zobowiązuje się wszystkich rodziców do respektowania i realizowania powyższych zasad i całej Procedury bezpieczeństwa  obowiązującej w Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie w okresie zagrożenia epidemicznego.

 

 

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego dyrektor jednostki systemu oświaty po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, może częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę tej jednostki oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 6. Ogólne zasady postępowania nauczycieli w przedszkolu, w okresie zagrożenia epidemicznego:

 1. Nauczyciel realizuje wszystkie zadania opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne wynikające z podstawy programowej i realizowanego programu wychowania przedszkolnego uwzględniając jednocześnie szczególne zasady bezpieczeństwa wynikające z wytycznych GIS.
 2. Wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego  zostały wprowadzone.
 3. W pracy wychowawczo – dydaktycznej ogranicza organizację wyjść poza teren przedszkola, np. spacerów, wycieczek /zwłaszcza.
 4. Przestrzega  obowiązku systematycznego wietrzenia sali co godzinę i prowadzi zabawy ruchowe  lub krótkie ćwiczenia gimnastyczne przy otwartych oknach.
 5. Zwraca uwagę oraz pilnuje, aby dzieci często i regularnie myły ręce,  szczególnie przed  jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z placu zabaw.
 6. Organizuje pokaz właściwego mycia rąk i często o tym przypomina, kształtuje nawyk.
 7. Dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność,  pod warunkiem, że rodzic wyraził zgodę na pomiar – Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka  stanowi Załącznik nr 1 do Procedury.
 8. Unika organizowania dużych  skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 9. Zachęca dzieci, by w miarę możliwości zachowywały one  wymagany dystans społeczny, zwłaszcza wobec osób z zewnątrz.
 10. W miarę możliwości zapobiega nadmiernemu stykaniu się ze sobą poszczególnych grup dziecięcych na terenie przedszkola i na placu zabaw.

 

§ 7. Ogólne zasady postępowania pracowników  niepedagogicznych przedszkola w okresie zagrożenia epidemicznego:

 1. Przed przystąpieniem do pracy, po zakończeniu pracy oraz w trakcie pracy, pracownicy zobowiązani są do  częstego i dokładnego  mycia rąk,  zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Procedury.
 2. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk wywieszonej w widocznym miejscu w łazienkach.
 3. Nie wymaga się stosowania  osłony ust i nosa  w trakcie wykonywania pracy na terenie przedszkola.
 4. Pracownik wspiera nauczyciela w zapewnieniu dzieciom bezpiecznego pobytu w grupie przedszkolnej, zwraca uwagę na zachowania dzieci/ zauważone zachowania  niewłaściwe lub niepokojące zgłasza nauczycielowi/.
 5. Zapewnia dzieciom możliwość picia wody między posiłkami, zgodnie z potrzebami,  przestrzegając zasady wyparzania kubków dziecięcych po każdorazowym ich użyciu.
 6. Przestrzega zasady dystansu społecznego między opiekunami, w każdej przestrzeni  przedszkola, wynoszącego 1,5 m.
 7. W trakcie wykonywania codziennych obowiązków pracownik przestrzega reżimu sanitarnego/ szczególne znaczenie ma utrzymywanie czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 8. Dezynfekcję sprzętów na placu zabaw wykonuje wyznaczony pracownik przedszkola (robotnik gospodarczy) każdego dnia tuż po rozpoczęciu pracy.
 9. Dopuszcza się korzystanie z piaskownic przez dzieci po wymianie piasku na nowy rok szkolny /wyłącznie piasek płukany i zabezpieczany po skończonej zabawie dzieci/.
 10. Po opuszczeniu piaskownicy dzieci niezwłocznie myją ręce, a pracownik grupy dezynfekuje  użyte w piaskownicy zabawki, akcesoria.
 11. Z każdej sali przedszkolnej  lub innego, powierzonego pracownikowi pomieszczenia usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. pluszowe zabawki, puzzle itp.  Dywany w salach będą codziennie dezynfekowane za pomocą mopa parowego.
 12. Przynoszenie i rozkładanie posiłków odbywa się  z zachowaniem należytej ostrożności.
 13. Po spożyciu  posiłku przez dzieci pracownik przystępuje do sprzątania, dezynfekcji i wietrzenia  jadalni.

§ 8. Zasady obowiązujące pracowników kuchni przedszkolnej

 1. 1. Pracownicy kuchni przedszkolnej zobowiązani są do stałego stosowania reżimu sanitarnego wynikającego z zasad HCCP oraz postępowania zgodnie z Instrukcją mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń oraz sprzętów w kuchni  przedszkolnej - Załącznik nr 7do Procedury.
  1. Personel kuchni unika kontaktów z dziećmi  i opiekunami dzieci.
  2. Obowiązuje zakaz wejścia na teren pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego osób trzecich bez wyjątkowej, uzasadnionej przyczyny.
  3. Przestrzeganie obowiązków pracowników nadzoruje szef kuchni.

 

§ 9. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów

 1. 1. Wszystkie sprzęty stanowiące  wyposażenie sali oddziału przedszkolnego, ciągów komunikacyjnych, elementy powierzchni dotykowych, placu zabaw po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w Instrukcji dezynfekcji sprzętów  stanowiącej Załącznik nr 8 do Procedury.
 2. 2. Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będących wyposażeniem przedszkola.
 3. 3. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) dostępnego w przedszkolu. Wykaz stosowanych w przedszkolu środków do dezynfekcji rąk i powierzchni znajduje się w gabinecie samodzielnego referenta  administracyjno -gospodarczego, który zapewnia ich stałą dostępność.
 4. 4. Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kropelkową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.

 

§ 10. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby:

 1. Pracownik, który zauważył u siebie lub u dziecka objętego opieką, objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie zgłasza ten fakt  Dyrektorowi przedszkola.
 2. Dyrektor podejmuje dalsze kroki polegające na odizolowaniu pracownika/dziecka                             z podejrzeniem choroby w tzw. izolatce, przy czym w przypadku dziecka wyznacza pracownika, który będzie sprawował w tym czasie opiekę nad  nim. Musi być zapewnione minimum 2 m. odległości osoby odizolowanej od innych osób. 
  1. Pracownik sprawujący opiekę nad dzieckiem w czasie izolacji w wyznaczonym miejscu, jest zobowiązany do  założenia środków ochrony osobistej znajdujących się na wyposażeniu tego gabinetu.
  2. Dyrektor przedszkola, korzystając z danych zebranych w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do Procedury, o zaistniałej sytuacji, bezzwłocznie  zawiadamia rodziców dziecka, a w przypadku pracownika: PSSE w Mrągowie bądź inne podmioty – w zależności od stanu zdrowia pracownika.
  3. W przypadku potwierdzenia choroby pracownika/dziecka, Dyrektor powiadamia pozostałe osoby, które miały kontakt z chorym.
  4. Pracownik/rodzic dziecka, który, będąc w domu, zaobserwował u siebie/dziecka objawy chorobowe mogące świadczyć o zakażeniu koronawirusem są diagnozowani w tym kierunku, lub posiedli wiedzę, iż mieli kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamiają o tym fakcie, drogą telefoniczną Dyrektora przedszkola, który  podejmuje stosowne kroki.

 

§ 11.   Postanowienia końcowe.

 1. Zapisy ujęte w  niniejszej procedurze mogą ulec zmianie w każdym czasie,  zależnie od rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz możliwości organizacyjnych placówki.
 2. Zmiany w treści  procedury mogą zostać  wprowadzone  zarządzeniem dyrektora przedszkola.
 3. Procedura, z dniem wprowadzenia zostaje upubliczniona na stronie  internetowej przedszkola: https://www.stokrotka.mragowo.pl

 

Załączniki

Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:

 

Załącznik  nr 1 –  Oświadczenie oraz Zgoda Rodziców/Opiekunów Prawnych na mierzenie temperatury

Załącznik nr 2 Zobowiązanie Rodziców/Opiekunów Prawnych  i karta szybkiej komunikacji

Załącznik nr 3–  Instrukcja:  Jak skutecznie myć  ręce ?

Załącznik  nr 4– Instrukcja:   Jak skutecznie dezynfekować ręce ?

Załącznik nr 5– Instrukcja: Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę ?

Załącznik nr 6Instrukcja: Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice ?

Załącznik nr  7Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń oraz sprzętów         w kuchni  przedszkolnej.

Załącznik nr  8 – Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni.

 

Elżbieta Połomka

dyrektor przedszkola

 

 

Załączniki do  Procedury bezpieczeństwa  obowiązującej na terenie Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie, w okresie organizowania zajęć opiekuńczych w oddziałach przedszkolnych w trakcie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (doc)

 

 

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa  obowiązująca na terenie

Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie w okresie organizowania zajęć opiekuńczych,  w związku z  epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa  i higieny pobytu dzieci w związku z  epidemią  koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 na terenie Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie.

Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 4 maja 2020 r.

 1. Zakres procedury

Niniejsza procedura dotyczy:

1)      rodziców dzieci w wieku przedszkolnym,  których dzieci korzystają   z zorganizowanych w przedszkolu zajęć opiekuńczych;

2)      nauczycieli prowadzących zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych;

3)      pracowników obsługi i administracji świadczących pracę na terenie Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2

 1. Zgodnie z wytycznymi MEN, w pierwszej kolejności z zajęć opiekuńczych w przedszkolu powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu:

- dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2.

4.   Grupy tworzone w okresie epidemii nie są tożsame z grupami przedszkolnymi ze względów organizacyjnych, ale  nie mogą ulegać zmianie w ciągu jednego tygodnia.

5. Zasady organizowania zajęć specjalistycznych dla dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  wymagają  dodatkowych ustaleń między rodzicami a dyrektorem określonych w § 10.

§ 2. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią rodziców, których dzieci korzystają z zorganizowanych przez placówkę zajęć opiekuńczych oraz pracowników  przedszkola jest dyrektor. Dyrektor przedszkola publikuje Procedurę na stronie internetowej: https://www.stokrotka.mragowo.pl
 2. Rodzice, których dzieci korzystają z zorganizowanych przez przedszkole zajęć opiekuńczych są zobowiązani do zapoznania się z Procedurą oraz złożenia Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Procedury potwierdzającego zapoznanie się z dokumentem o którym mowa w  pkt. 2.
 3. O woli przyprowadzania dziecka do placówki rodzic powiadamia dyrektora przedszkola na piśmie – w formie Załącznika nr 2 do Procedury.
 4. Wszystkie wymagane oświadczenia należy złożyć do skrzynki pocztowej (umieszczonej na budynku przedszkola przy wejściu) do dnia 22 maja lub osobiście  najpóźniej w dniu objęcia dziecka opieką.
 5. Rodzice, których dzieci korzystają z zorganizowanych przez przedszkole zajęć opiekuńczych w trakcie trwania epidemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą.
 6. Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez przyjęcie do wiadomości, wydanego w tej sprawie  Zarządzenia dyrektora przedszkola.
 7. Pracownicy wykonujący pracę na terenie przedszkola w trakcie trwania epidemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę wszystkich osób przebywających w budynku, zwłaszcza w zakresie  powierzonych  im sprzętów i narzędzi.
  1. Opiekunowie grupy przebywający na terenie placówki nie mają obowiązku stałego noszenia indywidualnych środków ochrony osobistej- maseczek/przyłbic, jednorazowych rękawic, fartuchów z długim rękawem (w razie konieczności np. do przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka- adekwatnie do aktualnej sytuacji). Instrukcja: jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę ujętą w Załączniku nr 5 do Procedury.

§ 3. Zasady organizacji zajęć opiekuńczych w oddziałach przedszkolnych.

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej  i stałej sali w każdym dniu w ciągu  tygodniu.
 2. Do grupy, w miarę możliwości kadrowych, przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 3. W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
 4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna (do przestrzeni tej nie wlicza się: ciągów komunikacji wewnętrznej oraz higieniczno - sanitarnych).
 5. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie na terenie przedszkola osób trzecich z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk - tylko osoby zdrowe).
 6. Wszyscy pracownicy oraz osoby trzecie, wchodzące do budynku przedszkola muszą skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk znajdującego się przy wejściu  głównym.
 7. W przedszkolu usunięto elementy trudne do dezynfekcji tj. dywany, firanki, poduszki, pufy i inne elementy wyposażenia trudne do dezynfekcji.
 8. W okresie organizowania zajęć opiekuńczych nie przewiduje się wypoczynku dzieci w formie leżakowania ani mycia zębów.
 9. Do dezynfekcji rąk, sprzętów i powierzchni w przedszkolu stosuje się środki rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia i posiadające atesty.

10.  Przy głównym wejściu do przedszkola umieszcza się informację zawierającą numery telefonów do: Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Mrągowie 89 741 31 91, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1500, całodobowo 503191696,  518576412 i służb medycznych - Pogotowia ratunkowego 112 lub 999 .

§ 4. Ogólne zasady postępowania dla rodziców, których dzieci korzystają  z zorganizowanych przez przedszkole zajęć opiekuńczych:

 1. Rodzic poświadcza, w formie Informacji stanowiącej Załącznik nr 2 do Procedury, aktualne numery telefonów kontaktowych, celem przygotowania szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami, i zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu z przedszkolem,  w przypadku, kiedy rozmowa inicjowana przez pracowników przedszkola nie mogła być zrealizowana.
 2. Rodzic oraz dziecko, które ukończyło 4 rok życia, musi być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa  i ust podczas drogi do i z przedszkola.
 3. Dziecko, które korzysta z zajęć opiekuńczych musi być zdrowe – bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (codziennie, przed wyjściem z domu, rodzic wykonuje pomiar  temperatury ciała oraz  obserwuje dziecko pod kątem potencjalnych parametrów chorobowych: katar, kaszel, złe samopoczucie).
 4. Do przedszkola nie może być przyprowadzane dziecko, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Rodzic potwierdza fakt, że żaden z domowników i najbliższego otoczenia nie przebywa   na kwarantannie ani w izolacji, rodzic potwierdza w  Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Procedury przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.
 6. W okresie korzystania z zajęć opiekuńczych, w przypadku wystąpienia u dziecka (podczas pobytu w domu) lub innego członka rodziny objawów choroby, rodzic zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 7. Dziecko nie przynosi do przedszkola  zabawek ani innych  przedmiotów.
 8. Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko z przedszkola w wyznaczonych godzinach, określonych w oświadczeniu woli – załącznik 2.
 9. Przy wejściu do budynku przedszkola rodzic przekazuje dziecko oraz  Oświadczenia – Załącznik nr 1 i 2  do Procedury pracownikowi przedszkola – rodzic nie wchodzi do budynku zarówno przy przyprowadzaniu jak i odbieraniu dziecka.
 10. Przyprowadzanie i odbiór  dziecka wymagany jest ściśle według podanych godzin w oświadczeniu. Jednocześnie z dzieckiem rodzic przekazuje kartę do czytnika dziecka (wyraźnie podpisaną), którą odbiera popołudniu wraz z dzieckiem.
 11. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko  do/z przedszkola muszą być zdrowi.
 12. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko  do/z przedszkola  mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 13. Po każdorazowym pobycie dziecka w przedszkolu po powrocie do domu, zaleca się zdjęcie wszystkich ubrań i poddanie ich procesowi prania w wysokiej temperaturze.
 14. Rodzic powinien, zanim dziecko zostanie objęte opieką przez przedszkole, wdrożyć   je do przestrzegania podstawowych zasad higieny polegających na częstym myciu rąk wodą

z mydłem i nie podawaniu ręki na powitanie, zasłanianiu ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, unikania dotykania oczu, nosa i ust.

§ 5. Ogólne zasady postępowania nauczycieli w czasie organizowanych w przedszkolu zajęć opiekuńczych:

 1. Nauczyciel zapewnia przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy i zajęcia.
 2. Wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego  zostały wprowadzone.
 3. Nie organizuje wyjść poza teren przedszkola, np. spaceru, wycieczek.
 4. Podczas wietrzenia  sali, co najmniej raz na godzinę  nauczyciel prowadzi zabawy ruchowe  lub krótkie ćwiczenia gimnastyczne przy otwartych oknach.
 5. Zwraca uwagę oraz pilnuje, aby dzieci często i regularnie myły ręce,  szczególnie przed  jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z  placu zabaw.
 6. Organizuje pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypomina i daje przykład.
 7. Dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność,  pod warunkiem, że rodzic wyraził zgodę na pomiar – Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka  stanowi Załącznik nr 1 do Procedury.
 8. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu bądź na placu zabaw.
 9. Bacznie obserwuje zabawę dzieci, by zachowały one w miarę możliwości wymagany dystans społeczny.
 10. Nauczyciel odpowiada za unikanie stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci,  szczególnie podczas wyjść na podwórko i  zabawy na dworze.
 11. Zapewnia dzieciom możliwość picia wody między posiłkami, zgodnie z potrzebami,  przestrzegając zasady wyparzania kubków dziecięcych po każdorazowym ich użyciu.
 12. Opiekunowie muszą przestrzegać zasad dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni  przedszkola, wynoszący minimum 1,5 m.
 13. Korzystanie z telefonu komórkowego przez opiekunów jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji uzasadnionej ewentualnym zagrożeniem.

§ 6. Ogólne zasady postępowania pracowników  niepedagogicznych przedszkola w czasie organizowanych zajęć opiekuńczych:

1. Jeśli dziecko przybywa do przedszkola po raz pierwszy, przed wprowadzeniem dziecka do grupy wyznaczony pracownik przedszkola sprawdza, czy rodzic złożył  niezbędne załączniki  nr 1 i 2, w przeciwnym  razie prosi rodzica o dopełnienie formalności.

 1. Pracownik sprawdza  treść oświadczeń (z treści wynika, iż dziecko jest zdrowe i nikt z domowników nie przebywa w kwarantannie lub izolacji) i wrzuca je do specjalnej skrzynki, gdzie oświadczenia poddawane są 24 – godzinnej tzw. kwarantannie.
 2. W trakcie wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem i odbiorem dzieci   z  przedszkola pracownicy bezwzględnie mają założone gumowe rękawiczki, maseczki/ przyłbice i fartuch ochronny Instrukcja: jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice ujętą w Załączniku nr 6 do Procedury.
 3. Przed wejściem dziecka do przedszkola pracownik, w obecności rodzica dokonuje pomiaru temperatury dziecka. Jeśli wykonany pomiar wskazuje podniesioną temperaturę dziecka pracownik odmawia przyjęcia do przedszkola.
 4. W trakcie czynności wskazanych w pkt. 4, jeśli temperatura dziecka jest  zgodna z normą  pracownik  odbiera od rodzica dziecko i wprowadza je do odpowiedniej grupy.
 5. Przed przystąpieniem do pracy, po zakończeniu pracy oraz w trakcie pracy, pracownicy zobowiązani są do  częstego i dokładnego  mycia rąk zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Procedury.
 6. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk wywieszonej w widocznym miejscu w łazienkach.
 7. Po skończonej pracy, wykonywanej w jednorazowych rękawiczkach, należy wyrzucić je  do kosza na śmieci.
 8. Przy wejściu i wyjściu z budynku przedszkola należy zdezynfekować ręce środkiem do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 60%) zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Procedury.
 9. W trakcie wykonywania czynności pracowniczych szczególne znaczenie ma utrzymywanie czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 10. Po zakończonej pracy oddziałów przedszkolnych oraz każdorazowo po pobycie dzieci na placu zabaw należy zdezynfekować sprzęty stanowiące wyposażenie tych miejsc. Czynność tę wykonuje wyznaczony pracownik przedszkola (robotnik gospodarczy).
 11. Zakazuje się korzystania z piaskownic przez dzieci.
 12. Z każdej sali przedszkolnej  lub innego, powierzonego pracownikowi pomieszczenia usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. pluszowe zabawki, puzzle  itp. (dziecko może się bawić takimi zabawkami, które codziennie są dezynfekowane). Jeżeli do zajęć  wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować. W salach dziecięcych dywany zostaną zwinięte a firanki zdjęte. Dopuszcza się możliwość pozostawienia wykładziny w szatniach i sali grupy V oraz dywanu w grupie I.  Wykładziny i dywan będą czyszczone codziennie z wykorzystaniem pary wodnej i detergentu (mop parowy).
 13. Posiłki wydawane z kuchni przedszkolnej i dostarczane do drzwi poszczególnych grup odbiera pracownik obsługujący daną grupę. Wymagany jest odpowiedni strój zgodnie z zasadami (fartuch, czepek, rękawiczki).
 14. Rozkładanie posiłków odbywa się z zachowaniem należytej ostrożności:

1)      stoły wcześniej zdezynfekowane

2)      krzesła w odpowiedniej odległości (maksymalny dystans między dziećmi)

3)      podawanie posiłku na wcześniej wyparzonych naczyniach.

 1. Po spożyciu posiłku przez dzieci, pracownik obsługi sprząta naczynia i wystawia je poza drzwi grupy (do zmywalni przenosi inny pracownik i je myje), po czym przystępuje do sprzątania, dezynfekcji i wietrzenia jadalni.

§ 7. Zasady obowiązujące pracowników kuchni przedszkolnej

 1. 1. Pracownicy kuchni przedszkolnej zobowiązani są do stałego stosowania reżimu sanitarnego wynikającego z zasad HCCP oraz postępowania zgodnie z Instrukcją mycia i dezynfekcji pomieszczeń,  urządzeń oraz sprzętów w kuchni przedszkolnej - Załącznik nr 7 do Procedury.
  1. Celem uniknięcia kontaktów personelu kuchennego z dziećmi lub opiekunami dzieci zobowiązuje się pracowników kuchni do pozostania wyłącznie na terenie pomieszczeń  kuchni i zaplecza kuchennego.
  2. Obowiązuje zakaz wejścia na teren pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego osób trzecich bez wyjątkowej, uzasadnionej przyczyny.
  3. Przestrzeganie obowiązków pracowników nadzoruje szef kuchni.

§ 8. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów

 1. 1. Wszystkie sprzęty stanowiące  wyposażenie sali oddziału przedszkolnego, ciągów komunikacyjnych, elementy powierzchni dotykowych, placu zabaw po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w Instrukcji dezynfekcji sprzętów i powierzchni  stanowiącej Załącznik nr 8 do Procedury.
 2. 2. Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będących wyposażeniem przedszkola.
 3. 3. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) dostępnego w przedszkolu. Wykaz stosowanych w przedszkolu środków do dezynfekcji rąk i powierzchni znajduje się w gabinecie samodzielnego referenta  administracyjno -gospodarczego, który zapewnia ich stałą dostępność.
 4. 4. Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kropelkową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.

§ 9. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby:

 1. Pracownik, który zauważył u siebie lub u dziecka objętego opieką, objawy choroby, takie jak:  podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie zgłasza ten fakt   Dyrektorowi przedszkola.
 2. Dyrektor podejmuje dalsze kroki polegające na odizolowaniu pracownika/dziecka                             z podejrzeniem choroby w tzw. izolatce, przy czym w przypadku dziecka wyznacza pracownika, który będzie sprawował w tym czasie opiekę nad  nim. Musi być zapewnione minimum 2 m. odległości osoby odizolowanej od innych osób.
  1. Pracownik sprawujący opiekę nad dzieckiem w czasie izolacji w wyznaczonym miejscu, jest zobowiązany do  założenia środków ochrony osobistej znajdujących się na wyposażeniu tego gabinetu.
  2. Dyrektor przedszkola, korzystając z danych zebranych w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do Procedury, o zaistniałej sytuacji, bezzwłocznie  zawiadamia rodziców dziecka, oraz  PSSE w Mrągowie bądź inne podmioty – w zależności od stanu zdrowia pracownika.
  3. W przypadku potwierdzenia choroby pracownika/dziecka, Dyrektor powiadamia pozostałe osoby, które miały kontakt z chorym.
  4. Pracownik/rodzic dziecka, który, będąc w domu, zaobserwował u siebie/dziecka objawy chorobowe mogące świadczyć o zarażeniu koronawirusem  i są diagnozowani w tym kierunku, lub posiedli wiedzę, iż mieli kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamiają o tym fakcie, drogą telefoniczną Dyrektora przedszkola, który  podejmuje stosowne kroki.

§ 10. Zasady organizowania  przez przedszkole zajęć specjalistycznych w trakcie trwania pandemii.

 1. Zajęcia specjalistyczne organizowane będą wyłącznie dla wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Z zajęć może  korzystać każde dziecko  spełniające warunek , określony w pkt 1, nawet, jeśli nie jest objęte zajęciami opiekuńczymi.
 3. Wolę korzystania z zajęć specjalistycznych  rodzic potwierdza  na piśmie- Załącznik nr 9 do Procedury.
 4. Przyprowadzanie dziecka na zajęcia oraz odbieranie go po zajęciach  odbywa się zgodnie z opracowanym na ten cel harmonogramem.
 5. Sale do zajęć specjalistycznych są dezynfekowane i wietrzone przez 15 minut, po zakończeniu zajęć z każdym dzieckiem.
 6. Rodzic/opiekun dziecka przyprowadzając dziecko do przedszkola wprowadza je wejściem od strony placu zabaw, zachowując przy tym wszelkie zasady, określone w Procedurze (dystans społeczny, dezynfekcja rąk, osłona twarzy, rękawice) lub wejściem głównym.
 7. W przypadku dziecka korzystającego wyłącznie z zajęć specjalistycznych rodzic ma obowiązek odebrania dziecka niezwłocznie po zakończeniu zajęć.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Zapisy ujęte w  niniejszej procedurze mogą ulec zmianie w każdym czasie,  zależnie od rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz możliwości organizacyjnych placówki.
 2. Zmiany w treści  procedury mogą zostać  wprowadzone  zarządzeniem dyrektora przedszkola.
 3. Procedura, z dniem wprowadzenia zostaje upubliczniona na stronie  internetowej przedszkola http://www.stokrotka.mragowo.pl/

Załączniki

Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:

Załącznik  nr 1 –  Oświadczenie oraz Zgoda Rodziców/Opiekunów Prawnych

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Woli  Rodziców/Opiekunów Prawnych  dotyczące przyprowadzania dziecka do  oddziału przedszkolnego, w okresie  czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty  oraz  Zobowiązanie.

Załącznik nr 3 –  Instrukcja:  Jak skutecznie myć  ręce

Załącznik  nr 4 – Instrukcja:   Jak skutecznie dezynfekować ręce

Załącznik nr 5   – Instrukcja: Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę

Załącznik nr 6  – Instrukcja: Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice

Załącznik nr  7 – Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń oraz sprzętów w kuchni

przedszkolnej.

Załącznik nr  8 – Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni.

Załącznik nr  9 –  Oświadczenie Woli Rodziców /Opiekunów Prawnych  dotyczące korzystania z zajęć specjalistycznych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Elżbieta Połomka

Dyrektor przedszkola